Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.sklep.citydruk.pl

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Zasady funkcjonowania serwisu www.sklep.citydruk.pl, przedmiot sprzedaży

§ 3 Warunki korzystania z serwisu – składanie zamówień/ zawarcie umowy, realizacja zamówień, odpowiedzialność Sprzedawcy

§ 4 Koszty realizacji zamówień i sposób płatności

§ 5 Odstąpienie od umowy, procedura reklamacyjna i gwarancje jakości

§ 6 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

§ 7 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem serwisu”) wyznacza zasady prowadzenia sprzedaży internetowej produktów Drukarni Wielkoformatowej Citydruk Sp. z o.o. wykonywanych w trakcie realizacji indywidualnych zamówień (zwanych dalej „Produktami”), dokonywanej za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep.citydruk.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz prawa i obowiązki stron, wynikające z zawieranych w tym zakresie umów.

 

2. Właścicielem Serwisu oraz jego Administratorem jest Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk Sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą”) z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Parkowej 4

 

3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Parkowej 4, NIP: 886-25-64-733, Regon 891123681, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000113717, Wysokość Kapitału Zakładowego 50 500,00 PLN, wpłacony w całości, skład Zarządu: Mirosław Bucholc – Prezes Zarządu, Sławomir Młyńczyk – Członek Zarządu, Waldemar Wolak – Członek Zarządu, tel/fax. 74/842 67 63, tel. 74/842 48 26, e-mail: citydruk@citydruk.pl, wejdz@sklep.citydruk.pl, pomoc@citydruk.pl

 

4. Sprzedawca udostępnia i sprzedaje swoje Produkty zarówno Konsumentom, czyli: osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które dokonują zakupu Produktów dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również pozostałym podmiotom gospodarczym – osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które dokonują zakupu Produktów dla celów bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Wszystkie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze wymienione w § 1 p.4 niniejszego Regulaminu serwisu, dokonujące zakupów w Serwisie, zwane są dalej „Kupującymi”.

 

§ 2 Zasady funkcjonowania serwisu www.sklep.citydruk.pl, przedmiot sprzedaży

 

1. Serwis prowadzi internetową sprzedaż detaliczną produktów tworzonych na bazie cyfrowego druku wielko- i małoformatowego w oparciu o indywidualne zamówienia Kupujących. Produkty te są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2. Specyfikacja techniczna każdego Produktu prezentowana jest na stronie Serwisu w zakładce dotyczącej każdego z oferowanych Produktów.

 

§ 3 Warunki korzystania z serwisu – składanie zamówień/ zawarcie umowy, realizacja zamówień, odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, który dokonuje zamówienia, składa tym samym ofertę zakupu określonego Produktu.

 

2. Zamówienia na Produkty oferowane w Serwisie przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu.

 

3. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok (w tym w niedziele i święta).

 

4. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem sieci Internet niezbędne jest utworzenie konta użytkownika (rejestracja) poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie Serwisu. Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, przesyłane jest potwierdzenie założenia konta użytkownika Serwisu.

 

5. Informacje podawane w trakcie procesu rejestracji, o którym mowa w p.4., powinny być aktualne i zgodne z prawdą, a także umożliwiające Sprzedawcy weryfikację Kupującego i miejsca dostarczenia zamówionych Produktów, o ile Kupujący nie określił osobistego ich odbioru w siedzibie Sprzedawcy w Wałbrzychu przy ul. Parkowej 4.

 

6. Sprzedawca, będący jednocześnie Administratorem Serwisu zastrzega sobie prawo do zlikwidowania lub zablokowania konta użytkownika w sytuacji stwierdzenia naruszenia lub nie przestrzegania przez niego zasad niniejszego Regulaminu serwisu lub w przypadku zakończenia współpracy z tym użytkownikiem. O takim fakcie Sprzedawca poinformuje użytkownika drogą mailową, na adres podany w trakcie rejestracji konta użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do przechowywania danych użytkownika (podanych w trakcie rejestracji) oraz historii jego zleceń, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 „Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych” niniejszego Regulaminu Serwisu

 

7. Dokonanie zakupu Produktów prezentowanych na stronach Serwisu w sieci Internet powinno nastąpić po przejrzeniu specyfikacji Produktów, dokonaniu wyboru interesujących parametrów a następnie dodaniu wybranego Produktu do koszyka i wypełnieniu stosownego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Serwisu, a obejmującego: parametry Produktu (cechy, ilość, rodzaj), sposób i miejsce dostawy, dane odbiorcy Produktu, dane niezbędne do wystawienia faktury. Cena Produktu jest zależna od wybranych parametrów i zmienia się po każdorazowej zmianie tych parametrów. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Serwisu i podjęciu decyzji o akceptacji warunków w nim zawartych.

 

8. Podstawą realizacji zamówienia, oprócz czynności opisanych w p.4-7, jest także (o ile nie zostaną podjęte pisemnie inne, dodatkowe ustalenia pomiędzy Stronami) dostarczenie przez Kupującego stosownego pliku graficznego, przygotowanego zgodnie z określonymi w specyfikacji Produktu założeniami technicznymi, a będącego podstawą do wykonania Produktu. Sposób dostarczenia pliku określono w par.3 p.10 W sytuacji zaistnienia wątpliwości co do sposobu lub zakresu realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo odroczyć realizację zamówienia do chwili uzyskania odpowiedzi od Kupującego na kwestie związane z wątpliwościami dotyczącymi realizacji zamówienia.

 

9. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie szczegółów zamówienia -  parametrów Produktów, terminu, sposobu,  miejsca i danych odbiorcy dostawy oraz  danych do faktury, kosztu i formy płatności.

 

10. Pliki graficzne, stanowiące podstawę do realizacji zlecenia, które Kupujący przekazuje Sprzedawcy, powinny być przygotowane zgodnie z założeniami specyfikacji technicznej, które określone są dla każdej gamy produktów indywidualnie. Szczegółowe dane techniczne przesyłane są użytkownikom sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej wybranej przez użytkowników i zgłoszonej Sprzedawcy bądź drogą korespondencji mailowej (adres: wejdź@sklep.citydruk.pl), bądź w kontakcie telefonicznym (74/8426763). Dostępnych jest kilka opcji przesyłania plików graficznych przez Kupujących: wstawienie do katalogu Serwisu znajdującym się na serwerze należącym do Sprzedawcy zgodnie z instrukcją dostępną na stronie Serwisu w zakładce „Jak wysłać plik do druku?”, przesłanie pliku na adres mailowy wejdź@sklep.citydruk.pl, bądź wstawienie na indywidualnie założone konto na serwerze Sprzedawcy. Kupujący ma prawo wyboru formy przekazania pliku, powinien jednak przed tym faktem poinformować Sprzedawcę o swoim wyborze w celu właściwej lokalizacji pliku , a także – w przypadku wyboru indywidualnego katalogu na serwerze Sprzedawcy – uzyskania indywidualnego loginu i hasła użytkownika konta na serwerze Sprzedawcy. Każdy plik przekazany Sprzedawcy sprawdzany jest pod względem zgodności z wymogami technicznymi i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Sprzedawca informuje Kupującego o tym fakcie. Za zgodą Kupującego, wyrażoną na piśmie, Sprzedawca może dokonać korekt technicznych pliku, jednak oddanie pliku do produkcji wymaga w tym wypadku ponownej, pisemnej akceptacji Kupującego. Kupujący może zrezygnować z zakupu Produktu, jeśli nie akceptuje korekt proponowanych przez Sprzedawcę. Istnieje również możliwość przyjęcia do produkcji pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu. Następuje to na wyraźne, pisemne życzenie Kupującego i może spowodować, że w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wadliwego wykonania Produktu w związku z brakiem wprowadzenia wymaganych technicznie korekt,  na wprowadzenie których Kupujący nie wyraził zgody, może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.

 

11. Sprzedawca  nie dokonuje korekt w zawartości merytorycznej pliku  i nie odpowiada za treści określone przez Kupującego, zastrzega sobie jednak prawo do odmowy w realizacji zamówienia, jeśli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem.

 

12. Sprzedawca archiwizuje korespondencję z Kupującym oraz inne informacje związane dokonaniem i realizacją zakupu (data, godzina przekazania pliku, plik i jego ewentualne modyfikacje, daty realizacji płatności, dokonanych korekt i akceptacji lub jej odmowy itp.) przez okres roku od daty zakończenia realizacji zlecenia i przekazania produktu Kupującemu. W sytuacjach spornych będą one stanowiły podstawę dowodową dla rozstrzygnięcia sporu.

 

13. Od chwili złożenia zamówienia, skutkującego obowiązkiem zapłaty, Sprzedający będzie komunikował się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w sytuacjach tego wymagających – telefonicznie. W komunikatach będą przekazywane informacje o statusie realizacji zamówienia, a w  wyjątkowych sytuacjach mających wpływ na realizację zamówienia – o decyzjach i porozumieniach, które strony będą musiały podjąć dla jego realizacji.

 

14. W sytuacji, gdy zamówienie z różnych przyczyn nie może być przyjęte do realizacji lub termin realizacji może ulec zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie nie później, niż w terminie 48 godzin od daty otrzymania zamówienia.

 

15. W chwili otrzymania pisemnego potwierdzenia, które Sprzedawca wysyła do Kupującego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, w formie dokumentu pdf „zlecenie druku”, zawierającego  wszelkie wymagane prawem informacje, strony zawierają umowę sprzedaży Produktu objętego zamówieniem.

 

16. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

 

17. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który wykracza poza standardy określone na stronie Serwisu lub musi zostać zmodyfikowany lub jego realizacja nosi inne indywidualne znamiona wyrażone życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez strony ustalone i zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.

 

18. Termin realizacji zamówienia określony w dokumencie pdf „zlecenie druku”, będącym dokumentem wiążącym w trakcie zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy stronami, jest terminem obowiązującym Sprzedawcę.

 

19. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia otrzymania dokumentu  pdf „zlecenie druku” gdy ustalono odroczony termin płatności za usługę (płatność przy odbiorze – gotówką w siedzibie Sprzedawcy), w przeciwnym razie – termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania całej kwoty wynagrodzenia należnego za zamówiony Produkt na koncie Sprzedawcy.

 

20. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, chyba, że dokonano w tym względzie odrębnych, potwierdzonych pisemnie, ustaleń.

 

21. Przesyłki dostarczane są w godzinach 8:00-20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.

 

22. Sprzedawca zaleca, by Kupujący dokonał sprawdzenia odbieranej przesyłki w obecności doręczyciela w celu wykluczenia uszkodzenia Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia wadliwej dostawy (uszkodzenie Produktu), Kupujący powinien zażądać sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem uwag o stanie przesyłki i Produktu. Ponadto,  Kupujący powinien dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w tym zakresie do Sprzedawcy w sposób  określony w § 5 niniejszego Regulaminu Serwisu, w terminie do 5 dni od dnia odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

23. Uchybieniem jest także opóźnienie w doręczeniu przesyłki. Fakt ten powinien być również przez Kupującego odnotowany na liście przewozowym dołączonym do przesyłki poprzez wpisanie (w obecności doręczyciela) daty i godziny dostawy Produktu. Z chwilą pokwitowania odbioru czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego.

 

24. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka będzie odesłana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. Bezpodstawna odmowa odebrania Produktu nie zwalnia Kupującego ze zobowiązania do zapłaty Sprzedawcy za ten Produkt. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu Serwisu.

 

25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach, gdy:

a.   po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, Sprzedawca otrzymuje zwrotną informację, że  e-mail podany przez Kupującego jest nieaktywny i/lub wiadomość nie została doręczona do adresata,

b.   formularz zamówienia został wypełniony błędnie lub niekompletnie,

c.   brak możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 niniejszego Regulaminu Serwisu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia,

d.   Kupujący nie uiścił zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia i uzyskania pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy, zgodnie z par. 4 p. 5

e.   Kupujący nie akceptuje niezbędnych dla właściwej realizacji zamówienia korekt lub modyfikacji pliku i nie potwierdza pisemnie swojej odmownej decyzji w tej sprawie, zwalniając tym samym Sprzedawcę od odpowiedzialności za przygotowanie pliku zgodnie z wymogami technicznymi

 

26. W przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

 

27. Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu spowodowaną ręczną obróbką produktów może wynieść do 1cm, podobnie w kwestii średnicy oczek nabijanych na banerach, która może oscylować w przedziale 10-12mm, ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

 

§ 4 Koszty realizacji zamówień i sposób płatności

 

1. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu wyrażone są w złotych polskich w wartościach netto i brutto (zawierających podatek VAT w wysokości 23%). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klupującego. Ceny Produktów nie obejmują przy tym kosztów przesyłki, które zostały podane jako wartości odrębne, wynikające z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący, również podawane są odrębnie.

 

2. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia i dołącza do Produktu dowód sprzedaży w postaci stosownej faktury VAT. Sprzedawca dopuszcza możliwość wysłania faktury VAT na inny adres, niż ten, który Kupujący wskazał do wysłania przesyłki, ale sytuacja taka musi być zgłoszona pisemnie przez Kupującego.

 

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się na stronie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i okresowych obniżek cen, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

4. Formą płatności obowiązującą w Serwisie jest płatność przelewem online za pośrednictwem platformy przelewy24.pl (przedpłata), tradycyjnym przelewem lub przekazem pocztowym realizowanym na podstawie stosownej faktury VAT wystawianej przez Sprzedawcę lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy w Wałbrzychu, ul. Parkowa 4. W uzasadnionych okolicznościach, uzgodnionych pisemnie z Kupującym, Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu - gotówką kurierowi.

 

5. W przypadku, gdy Kupujący zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie przedpłaty, o której mowa w p.4, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy, procedura reklamacyjna i gwarancje jakości

 

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 7 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią (z wykluczeniem doręczyciela/ przewoźnika),

b) w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, a gdy są one dostarczane regularnie przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

c) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

2.W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk Sp. z o.o.

58-302 Wałbrzych

ul. Parkowa 4

 

„Oświadczam, że ja (imię i nazwisko) , legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL ……………..  z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z Drukarnią Wielkoformatową CITYDRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58302) przy ul. Parkowej 4.

Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Produktu w kwocie (wartość należności cyfrowo i słownie), którą uiściłem dnia (data przelewu/ wpłaty należności), w formie (wskazać formę dokonanej wpłaty), proszę dokonać na rachunek bankowy ………………………………………….

(miejscowość, data i czytelny podpis)”

 

4.Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przesłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail wejdz@sklep.citydruk.pl  Sprzedawca nie wymaga stosowania w/w wzoru oświadczenia, ale Konsument powinien zachować formę równoważną co do treści w/w wzoru. Sprzedawca ma natomiast obowiązek niezwłocznego, pisemnego potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5. Zwrot należności, którą Sprzedawca otrzymał od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu, nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu sposobu wskazanego przez Konsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat z tym związanych. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru nie później, niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem, a Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

8. Jeżeli Produkt, z uwagi na jego charakter był dostarczony osobiście przez Sprzedawcę do miejsca do dostawy obowiązującego w chwili zawarcia umowy, a jego zwrotu nie można dokonać w inny sposób z tych samych powodów, Sprzedawca jest zobowiązany do osobistego odebrania Produktu na swój koszt.

 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

10. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

b) w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 10 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

 

11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu Serwisu.

 

12. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wejdź@sklep.citydruk.pl lub przesyłając stosowne pismo na adres siedziby Sprzedawcy: Drukarnia Wielkoformatowa CITYDRUK Sp. z o.o. 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4

 

13. Składając reklamacje należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dokładnym opisem reklamacji oraz ewentualną dokumentacją zdjęciową, kopią protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

 

14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h od momentu odebrania i potwierdzenia zgłoszenia. Termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia i potwierdzenia odbioru zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

 

15. Zamieszczone na stronie Serwisu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

 

16. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

17. W procedurze reklamacyjnej Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach określonych przez producenta, albo z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu, będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w związku z niezgodnością Produktu z umową.

 

§ 6 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

 

1.Sprzedawca zobowiązuje się do traktowania kwestii ochrony danych osobowych Kupującego w sposób odpowiedzialny oraz z zachowaniem wszelkich form ostrożności, gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

2. Sprzedawca, będący Administratorem danych osobowych, oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (z wyłączeniem sytuacji opisanych w p.3 niniejszego paragrafu) do celów innych, niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)

 

3. Dane osobowe i adresowe przekazane przez Kupującego w procesie rejestracji i korespondencji między stronami, są gromadzone i przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze Sprzedawcy. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, wprowadzania zmian i modyfikacji, a także do żądania ich usunięcia. Dane można zmienić/ modyfikować zgłaszając pisemną prośbę na adres pomoc@citydruk.pl . Informacje związane z wykorzystanymi do realizacji zakupy kartami kredytowymi Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w Regulaminie serwisu.

 

2. Regulamin serwisu nie ma na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupujących, którzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ) są jednocześnie Konsumentami i prawa te przysługują  im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu serwisu z przepisami prawa, o których mowa powyżej, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu serwisu z zastrzeżeniem niezwłocznej publikacji tych zmian na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed dniem opublikowania zmian, o których mowa, będą realizowane zgodnie z postanowieniami, zawartymi w dotychczas obowiązującej wersji.

 

4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest również Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący, który jest również Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 28 stycznia 2015r.

 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań należy kontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie na nr tel. 74/8426763 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wejdz@sklep.citydruk.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl